zavolajte nám+421 904 472 723

Právne služby


Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby najmä v nižšie uvedených právnych odvetviach. Môžete sa na nás obrátiť v ktoromkoľvek štádiu riešenia Vašej veci, a to či v štádiu začatia sporu, v priebehu mimosúdnych rokovaní, ako aj počas priebehu samotného súdneho či iného konania.

 • zastupovanie v súdnych konaniach týkajúcich sa občianskoprávnych a iných obdobných vzťahov
 • príprava a spisovanie žalôb, návrhov a iných podaní v konaniach pred súdmi a inými orgánmi
 • uplatňovanie a vymáhanie pohľadávok a iných peňažných či nepeňažných nárokov klientov
 • práva pomoc spotrebiteľom vo veciach ochrany spotrebiteľa a zastupovanie spotrebiteľov v súdnych konaniach
 • komplexné právne poradenstvo v súvislosti s uzatváraním občianskoprávnych zmlúv, príprava všetkých zmluvných typov zmlúv a iných súvisiacich dokumentov
 • právne poradenstvo v sporoch vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov, napríklad vo veciach uplatňovania nárokov na náhradu škody a vydania bezdôvodného obohatenia, zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ochrany osobnosti fyzickej osoby a ochrany dobrého mena právnickej osoby a nárokov z nich vyplývajúcich, uplatňovania nárokov na náhradu škody voči štátu titulom zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, a mnohé ďalšie
 • a iné
 • zastupovanie v súdnych konaniach vo všetkých druhoch sporov súvisiacich s obchodným právom
 • uplatňovanie, správa a vymáhanie pohľadávok
 • kompletná obchodnoprávna agenda pre právnické osoby a fyzické osoby
 • spisovanie žalôb a iných podaní
 • zakladanie a zmeny obchodných spoločností (verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti) a družstiev,
 • vypracovanie listín týkajúcich sa založenia, vzniku a činnosti obchodných spoločností - zakladateľská zmluva, spoločenská zmluva, zmena základného imania, prevod obchodného podielu, rozšírenie a zúženie predmetu podnikania, zmena sídla, zmena obchodného mena, zmena štatutárneho orgánu (konateľa), spoločníka, zmena právnej formy, likvidácia spoločností a ďalšie
 • zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenskými a daňovými úradmi a inými orgánmi štátnej správy
 • zastupovanie v exekučnom konaní
 • spisovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúv, poradenstvo v oblasti zmluvnej agendy
 • vypracovanie právnych analýz, rozborov a stanovísk, poradenstvo, konzultácie v oblasti obchodného práva
 • a iné
 • obhajoba klienta spojená s účasťou obhajcu na všetkých úkonoch trestného konania v každom štádiu konania počínajúc prípravným konaním, konaním pred súdom až po vykonávacie konanie
 • zastupovanie poškodených fyzických ako aj právnických osôb, ktorým v dôsledku spáchaného trestného činu bola spôsobená ujma na zdraví, majetková, morálna alebo iná škoda, a uplatňovanie všetkých nárokov klienta na náhradu škody spôsobenej trestným činom
 • zastupovanie obetí trestných činov
 • vypracovanie všetkých druhov právnych podaní podľa Trestného poriadku a Trestného zákona, ako napríklad spisovanie kvalifikovaných trestných oznámení, sťažností proti vzneseniu obvinenia, vyjadrenia k obžalobe, odvolania, dovolania, návrhu na povolenie obnovy konania, žiadostí o prepustenie z väzby na slobodu a podaní na nahradenie väzby a iných podaní
 • právne konzultácie a poradenstvo
 • a iné
 • zastupovanie v správnych konaniach pred správnymi orgánmi, a to v každom štádiu konania (najmä v priestupkovom konaní, stavebnom konaní, katastrálnom konaní, konaniach podľa osobitných predpisov)
 • zastupovanie klientov pred správnym súdom vo veciach správneho súdnictva podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (najmä v konaniach o správnych žalobách, správnych žalobách vo veciach správneho trestania, žalobách proti nečinnosti orgánu verejnej správy, žalobách proti inému zásahu orgánu verejnej správy a pod.)
 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti správneho práva
 • vypracovanie právnych analýz, rozborov a stanovísk v oblasti správneho práva
 • a iné
 • zastupovanie v súdnych konaniach týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov
 • posudzovanie pracovnoprávnych vzťahov, nárokov zamestnávateľov a zamestnancov, vyporiadanie nárokov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a z neplatného skončenia pracovného pomeru
 • príprava a posudzovanie pracovných a iných zmlúv a právnych dokumentov
 • príprava a posudzovanie vnútroorganizačných predpisov zamestnávateľa
 • vypracovanie dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovedí zo strany zamestnávateľa resp. zamestnanca, okamžitého skončenia pracovného pomeru a všetkých druhov zmlúv podľa Zákonníka práce (dohody o hmotnej zodpovednosti)
 • náhrada škody spôsobenej zamestnávateľom a zamestnancom
 • a iné
 • vypracovanie kvalifikovaných ústavných sťažností podľa zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky a zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky a o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
 • zastupovanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky vo veciach ústavných sťažností klientov
 • právne poradenstvo pri podávaní ústavnej sťažnosti.