zavolajte nám+421 904 472 723

Odmena advokáta


Pri dojednávaní odmeny za zastupovanie každej právnej veci berieme ohľad na skutkovú a právnu zložitosť veci, na predpokladaný rozsah a dĺžku trvania poskytovania právnych služieb, pričom zohľadňujeme aj osobné pomery klienta a význam riešenej právnej veci pre klienta. Vždy sa snažíme dospieť k dohode o druhu a výške odmeny tak, aby bolo poskytovanie právnych služieb pre klienta efektívne a hospodárne.

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom, pričom v odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Základ na určenie výšky a druhu odmeny advokáta stanovuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v zmysle ktorej sa advokát s klientom môže dohodnúť na nasledovných druhoch odmeny:

Tarifná odmena

základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal.